Ruby Slipper Revelation

soft pastel
65" x 54"
SOLD